Normen en waarden, VOG en vertrouwenscontactpersoon

SV Roef vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Om dit te bevorderen wil de vereniging met ingang van 2016 een aantal maatregelen invoeren. De gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF worden onderschreven door de vereniging en deze gedragsregels worden overgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging en zijn onderstaand vermeld.

De KNBSB heeft de gedragscodes van NOC*NSF wat aangepast richting de eigen sporten en deze gedragscodes kun je terugvinden op de site http://www.knbsb.nl/verenigingen/verenigingen/nieuws/!/367/gedragscodes-knbsb

Gedragsregels Seksuele Intimidatie NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

–     De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

–     De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

–     De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

–     Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

–     De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

–     De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

–     De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

–     De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

–     De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

–     De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

–     In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Verplichting VOG

Een andere maatregel die wordt aanbevolen door NOC*NSF ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen. 

Het Bestuur van SV Roef! neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom besloten dat van alle structurele vrijwilligers een VOG wordt verlangd. Onder deze groep structurele vrijwilligers vallen alle bestuursleden, commissieleden, trainers en coaches en alle personen die structureel betrokken zijn bij het organiseren of begeleiden van activiteiten op onze accommodatie.

Het initiatief voor het aanvragen van de individuele VOG is een verantwoordelijkheid van de (wedstrijd)secretaris van de betreffende afdeling. Op dit moment zijn de afdelingen : Honk-, Soft- en Beeball, Handbal en Jeu de Boules. De secretaris van de vereniging is verantwoordelijk voor het bewaken van de procedure en jaarlijks op 1 januari dient hij een overzicht te maken van de personen die een VOG hebben  om dit te presenteren aan het bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon

Namens de vereniging wordt ook een vertrouwenscontactpersoon benoemd. De bereikbaarheid en de gegevens van de vertrouwenscontactpersoon worden vermeld op de website van de vereniging. De leden van de vereniging kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon is voor iedereen bereikbaar en u kunt deze persoon aanspreken over persoonlijke dilemma’s, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze sporten.

De vertrouwenscontactpersonen zijn :

Jessica Heessels- Jansen, telefoon 06-51342553 of via mail

jessicajansen@home.nl

Fieke Wolfs,  06-18696121 / 013-5284005 of via mail 

fiekewolfs@telfort.nl